ŠETŘÍME ČAS I PENÍZE

Podívejte se na akční ceny dreva na: https://www.drevovakci.cz

Pro zákazníky vybíráme akční nabídky prodejců dřeva v lokalitách České republiky. Chceme vám nabídnout ty nejlepší ceny ve vašem okrese od prověřených dodavatelů. Každá objednávka pomocí webu: drevovakci.cz vám bude ještě potvrzena přímo dodavatelem. Předběžná objednávka je tedy platná až po telefonickém odsouhlasení. Vzhledem k aktálnímu růstu cen palivového dřeva a energií, upozorňujeme zákazníky, že se cena v době termínu dodání může změnit.

1. Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Roman Ludin IČ: 01803891 se sídlem Holasice 218, Rajhrad (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

  email: info@drevovakci.cz

  telefon: 777 308 111

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek, nebo e-mailem na adrese info@drevovakci.cz
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrovaný přenos dat a zaheslování přístupu.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

PODMÍNKY PORTÁLU DREVOVAKCI.CZ

2. Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Smluvní podmínky upravující užívání služby Drevovakci.cz která je poskytována fyzickou osobou Roman Ludin, IČ: 01803891

Veškeré fakturace za prodané palivo pomocí nezávazné objednávky z internetového portálu vyřizuje přímo konktrétní prodejce který je registrován na základě předloženého ceníku a doložených údajů. Tento web není klasický e-shop, ale shromažďuje prodejce paliv, kde si od konkrétního prodejce můžete zaslat nabídku a následně se domluvit na prodej nabízeného produktu.

Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

1. DEFINICE POJMŮ

1.1. Služba drevovakciz je server, který slouží pro vyhledávání nabídek obchodníků se dřevem. Lze srovnávat ceny, vyhledávat nabídky, zjišťovat dostupnost, informace o nabízeném sortimentu a poskytovaných službách jednotlivých obchodníků, jako je například způsob doručení apod. Služba je dostupná na internetové adrese (URL):https://www.drevovakci.cz/

1.2. Provozovatelem služby drevovakci.cz je fyzická osoboa Roman Ludin, IČ: 01803891, Halsice 218, 66461 Rajhrad (dále také jen „Provozovatel“).

1.3. Zákazníkem služby Drevovakci.cz je uživatel služeb Provozovatele a současně zadavatel. Nabídky na internetovém serveru (dále jen “Zákazník”), jemuž Provozovatel umožní registraci na webové stránce: https://www.drevovakci.cz/. Zprostředkovatelé prodeje třetím stranám, nebo subjekty provozující poptávky, srovnávače cen apod. nejsou oprávněny vkládat Nabídky na server.

1.4. Nabídkou se rozumí nabídka produktů nabízených Zákazníkem  (prodejcem), zobrazovaná také prostřednictvím serveru https://www.drevovakci.cz/

1.5. Uživatelem se rozumí uživatel celosvětové sítě internet, který vyhledává a porovnává nabídky na službě drevovakci.cz (dále jen „Uživatel“).

2. PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SLUŽBY DREVOVAKCI.CZ

2.1. Provozovatel se zavazuje na základě stanovených podmínek zobrazovat na serveru DREVOVAKCI.CZ  Nabídku(ky) dle dispozic Zákazníka (prodejce). Provozovatel Zákazníkovi zpřístupní nastavení Nabídek dle specifikace, nebo vytvoří na základě jeho pokynů nabídku sám Provozovatel na adrese https://www.drevovakci.cz/

2.2. Nabídky budou zobrazeny na serveru podle vyhledávání Uživatelem. Umístění / rozmístění Nabídek na serveru a jejich grafický vzhled určuje Provozovatel.

2.3. Prodejce je plně odpovědný za obsah zadaných Nabídek, na něž se uživatel dostane po kliknutí na prodejce. Provozovatel nenese odpovědnost za újmy, které Zákazník způsobí svojí Nabídkou v systému  třetím stranám nebo za Nabídky, které jsou v rozporu s platným právním řádem.

2.4. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat Nabídky Prodejce, a to s udáním i bez udání důvodu, zejména u Nabídek, jež by byly v rozporu s ustanoveními těchto Smluvních podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo Prodejci, který opakovaně porušuje pravidla Obchodních podmínek, zablokovat Nabídky bez udání důvodu. Provozovatel nemá povinnost upravovat nevyhovující Nabídky.

2.5. Prodejce může svou účast na DREVOVAKCI.CZ ukončit tím, že požádá písemně na adresu Provozovatele nebo emailem (info@drevovakci.cz) o odstranění své provozovny ze služby.

2.9. Provozovatel neposkytuje žádnou garanci umístění Nabídky Zákazníka, jeho ceny, pozice, počtu zobrazení a přesného vzhledu.

2.10. Provozovatel je oprávněn posílat Prodejci emailová či písemná oznámení, která se týkají provozu systému.

2.11. Prodejce nesmí provádět operace manipulující s vlastními nebo cizími Nabídkami systému. Zejména je zakázáno vytvářet nepravdivé objednávky Nabídek, robotické stahování stránek, vytváření umělých zobrazení, analýzu kódů nebo zadávání této činnosti třetí straně. Provozovatel v případě zjištění takových činností může Prodejci zablokovat veškeré Nabídky a náhradu vzniklé újmy požadovat právní cestou.

2.12. Uživatel může porovnávat Nabídky a na základě svého svobodného rozhodnutí může učinit předběžnou objednávku vybrané Nabídky. Prodejce je povinen provést potvrzení objednávky Uživateli, odsouhlasit si náležitosti objednávky, cenu, dopravu, termín dodání apod. Po plném odsouhlasení objednávky Uživatelem se stane objednávka závaznou, pro Provozovatele realizovanou.

3. REGISTRACE ZÁKAZNÍKA DO SLUŽBY DŘEVOVAKCI.CZ

3.1. Zákazník musí být obchodníkem se dřevem, musí se jednat o podnikající fyzickou či právnickou osobu, která je aktivní v segmentu trhu s palivovým dřevem.

3.2. Mezi povinné údaje uváděné Zákazníkem při registraci na drevovakci.cz patří: název, plná adresa, popis, identifikační číslo (IČO), kontaktní telefon, případně email nebo webová stránka.

3.3. V případě, že Prodejce pod jedním IČO provozuje více poboček, může registrovat do služby drevovakci.cz jednotlivé pobočky zvlášť, pokud splňují obchodní charakter v rámci prodeje palivového dřeva.

3.4. Registrací a následným schválením registrace Provozovatelem vznikne Provozovateli souhlas se zveřejněním poskytnutých údajů, a to vč. osobních údajů, i na jiných Provozovatelem provozovaných službách.

3.5. Provozovatel si vyhrazuje lhůtu v trvání do 14ti pracovních dní ode dne nové registrace Zákazníka pro schválení do služby a současně si vyhrazuje právo k odmítnutí registrace do 14ti pracovních dní, a to zejména z důvodu porušení pravidel těchto Smluvních podmínek, právních předpisů či oprávněných zájmů Provozovatele či třetích osob.

3.6. V případě jakýchkoli změn (např. název, IČO, fakturačních a doručovacích údajů apod.) je Zákazník povinen nahlásit tuto změnu Provozovateli do osmi dnů ode dne, kdy tato změna či změny nastaly. Po editaci údajů si Provozovatel vyhrazuje právo na jejich kontrolu minimálně dobu 10 pracovních dní a to ode dne editace údajů Zákazníkem.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Zákazník, kterým je fyzická osoba, dává tímto Provozovateli souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, pokud takovéto osobní údaje Zákazník do systému drevovakci.cz. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to písemnou formou emailem, nebo dopisem adresovaného do sídla Provozovatele, který se tímto zavazuje po doručení odvolání souhlasu bezodkladně veškeré osobní údaje týkající se dané osoby ze serveru drevovakci odstranit. V případě odstranění osobních dat na žádost Zákazníka, Provozovatel neodpovídá za data zadaných na server drevovakci.cz tímto Zákazníkem.

4.3. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu, která Zákazníkovi vznikne, pokud Zákazník nebude včas informován o případných jakýchkoli změnách služby

4.4. Jakékoliv užití obsahu serveru popřípadě jeho částí Zákazníkem jiným způsobem než pro účely, k nimž je služba drevovakci.cz určena, zejména jakékoli neoprávněné šíření obsahu, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoli zásahy do technického nebo věcného obsahu serveru drevovakci.cz. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených na serveru pro osobní potřebu Zákazníka či Uživatele v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoli mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou také zakázány.

4.5. Zákazník není oprávněn jakkoli Provozovatele činit zodpovědným za jakékoli právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Zákazníkem zadaných dat prostřednictvím serveru.

4.6 Provozovatel může se souhlasem Uživatele zpracovávat tzv. “cookies”, aby tím zlepšil poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu “cookies” či obdobných nástrojů. Provozovatel stanoví tímto odkazem, informace pro Uživatele, které se ukládají do koncového zařízení, jež “cookies” používají. Souhlas s “cookies” nebo podobnými nástroji může Uživatel odmítnout, například tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

4.7 Provozovatel si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových stránek Drevopaliva.cz ke zlepšování svých služeb.

4.8. Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou přiměřenou změnu těchto Smluvních podmínek, a to i bez předchozího upozornění.

Obecné obchodní podmínky pro online platformu

1. Úvod Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vztahy mezi portálem drevovakci.cz – Roman Ludin, se sídlem Holasice 218, 664 61 Rajrad, IČ: 01803891 (dále jen jako „Provozovatel“) a uživateli služeb nebo funkcí nabízených na internetové stránce www.drevovakci.cz (dále jen jako „Uživatelé“).

2. Popis služby Provozovatel provozuje online platformu, která umožňuje registrovaným prodejcům (dále jen „Prodejci“) nabízet a prodávat své zboží, a to především palivové dřevo, Uživatelům této platformy. Provozovatel není stranou dohod uzavřených mezi Prodejci a Uživateli, a jakákoli smlouva o koupi zboží je uzavřena přímo mezi Prodejcem a Uživatelem.

3. Vyloučení zodpovědnosti Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za kvalitu, bezpečnost, zákonnost nebo dostupnost zboží nabízeného Prodejci, ani za schopnost Prodejců dodat zboží nebo za schopnost Uživatelů zboží zaplatit.

4. Registrace a užívání platformy Prodejci musí při registraci poskytnout pravdivé a úplné informace o své nabídce a podnikání. Uživatelé se zavazují, že budou platformu používat v souladu s těmito Podmínkami a platnou legislativou.

5. Změny služeb a podmínek Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo ukončit jakoukoli službu nabízenou na platformě a může tyto Podmínky kdykoli aktualizovat. Jakékoli změny vstupují v platnost okamžikem jejich zveřejnění na platformě.

6. Právní ujednání Veškeré vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek se řídí právem České republiky. Jakékoli spory vyplývající z těchto Podmínek budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

7. Závěrečná ustanovení Těmito Podmínkami nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1. 2024